Odwrócona hipoteka w przypadku domu

Odwrócona hipoteka w przypadku domu

Odwrócona hipoteka jest przeciwieństwem standardowego kredytu hipotecznego. Na jej podstawie zamiast kupić dom, stopniowo sprzedajemy go bankowi, otrzymując za to stosowne wynagrodzenie.

Jest to szczególny rodzaj kredytu hipotecznego, kierowany przede wszystkim do osób starszych, posiadających prawo własności nieruchomości. Produkt ten uregulowany jest w ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym z dnia 23 października 2014 roku. Jej działanie kontroluje Komisja Nadzoru Finansowego.

Zgodnie z przywołaną ustawą przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy. Kredytobiorca natomiast na podstawie tej samej umowy zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej kwoty wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami. Zabezpieczeniem jest hipoteka wpisywana do księgi wieczystej nieruchomości.

Reklama: Szukasz mieszkania lub domu w dobrej lokalizacji? Sprawdź koniecznie Działki Bielsko-Biała, gdzie znajdziesz mnóstwo ofert i bez problemu znajdziesz to czego szukasz.

Oferta taka skierowana jest głównie do osób w wieku powyżej 60 lat. Warunkiem skorzystania z niej jest posiadanie prawa własności nieruchomości – domu lub mieszkania. Jest to rozwiązanie dobre dla osób, które chcą otrzymywać dodatkowy dochód, albo nie mają spadkobierców, którym mogliby zapisać prawo własności. Bank wypłaca ustaloną w umowie kwotę w miesięcznych ratach, co jest swego rodzaju dożywotnią rentą. Po śmierci kredytobiorcy dom staje się własnością banku, chyba że kwota wypłacona w ramach umowy zostanie zwrócona, np. przez spadkobierców kredytobiorcy. Otrzymanie finansowania możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy nieruchomość nie jest zadłużona. Małżonkowie również mogą z takiej oferty skorzystać.

Co ważne, zawierając umowę odwróconej hipoteki własność nieruchomości nie przechodzi automatycznie na bank. Dzieje się to dopiero po śmierci kredytobiorcy, jednak mogą temu zapobiec spadkobiercy, jeśli uregulują wypłaconą kwotę pożyczki.

Przy zawieraniu umowy odwróconej hipoteki nie ma znaczenia zdolność kredytowa, ponieważ pod uwagę brana jest tu wartość nieruchomości oraz wiek kredytobiorcy. Maksymalna kwota pożyczki jaką można otrzymać, nie może być większa od wartości domu, czy mieszkania, jednak bank z reguły wyznacza ją na 50-60 % tej wartości.

Właściciel ma również pewne wynikające z tego obowiązki. Przez cały czas trwania umowy musi utrzymywać nieruchomość w stanie niepogorszonym. Dodatkowo musi on wykupić polisę ubezpieczeniową dla nieruchomości, chroniącą od zdarzeń losowych, dokonywać bieżących napraw i remontów, terminowo uiszczać należności skarbowe, w tym podatek od nieruchomości, a także inne opłaty związane z użytkowaniem domu lub mieszkania.

Dodaj komentarz

Powrót do góry